SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

 GODZINY PRACY SEKRETARIATU

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 7.45 -15.15

Telefon kontaktowy: 61/878 06 41

Mail: szp45@poczta.onet.pl

 

LEGITYMACJA SZKOLNA oraz DUPLIKAT

Uczniowie, którzy chcą wyrobić legitymację muszą dostarczyć do sekretariatu:

- jedno zdjęcie legitymacyjne

- kartkę z danymi:

·        imię,

·        nazwisko,

·        klasa,

·        data urodzenia,

·        adres zamieszkania,

Obowiązkowo, do 30 września każdego roku, uczniowie powinni uaktualnić ważność legitymacji - w celu usprawnienia pracy sekretariatu, wychowawcy bądź osoba przez nich wskazana, proszeni są o zebranie legitymacji i przyniesienie w celu uaktualnienia.

Jeśli zgubiłeś/zniszczyłeś legitymację szkolną musisz wyrobić duplikat dokumentu

W PRZYPADKU WYSTAWIENIA DUPLIKATU LEGITYMACJI OPŁATA WYNOSI 9 ZŁOTYCH (wniosek o duplikat do pobrania w sekretariacie szkoły)

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:

MIASTO POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

IM. ORP "POZNAŃ"

UL. HARCERSKA 3

61-011 POZNAŃ

NR KONTA: PKO SA 74 1020 4027 0000 1002 1263 9847

 

W tytule opłaty należy napisać:

Opłata za duplikat legitymacji szkolneog oraz imię i nazwisko wpłacającego - ucznia. Z dowodem dokonania opłaty, zdjęciem oraz wnioskiem o duplikat należy zgłosić się do sekretariatu.

 

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
LEGITYMACJI SZKOLNYCH


           W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 23 ) informujemy, że od 23 stycznia 2015 r. został wprowadzony wymóg wpisywania numeru PESEL w legitymacjach szkolnych.


         W świetle obowiązujących przepisów legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL traktowane są jako nieważne i nie poświadczają usprawnień do ulgowych przejazdów.


W celu uzupełnienia numeru PESEL prosimy o p i l n e przyniesienie do wychowawcy legitymacji szkolnej.

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

W przypadku zagubienia świadectwa ukończenia szkoły lub klasy należy:

1. Pobrać, z sekretariatu szkoły, wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa.

2. Dokinać opłaty skarbowej na konto szkoły:

 

MIASTO POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

IM. ORP "POZNAŃ"

UL. HARCERSKA 3

61-011 POZNAŃ

NR KONTA: PKO SA 74 1020 4027 0000 1002 1263 9847

 

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 26zł.

 

W tytule opłaty należy napisać:
Opłata za duplikat świadectwa szkolneog oraz imię i nazwisko wpłacającego - ucznia. Zgłosić się z dowodem opłaty bankowej i wnioskiem o duplikat świadectwa do sekretariatu skzoły. 

Duplikat wystawia się 7 dni od daty zlozenia podania. Po odbiór duplikatu należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

 

W roku szkolnym 2016/17 w zakresie ubezpieczeń dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SP 45 ubezpieczone są w PZU S.A.

 

 PAKIET PZU SZKOŁA 2016/2017

 

  Suma ubezpieczenia:

 

10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

Wariant podstawowy - składka od osoby 34 zł płatne jednorazowo 

Wariant rozszerzony o dietę szpitalną - składka od osoby 44 zł płatne jednorazowo

 

Co jest ważne w ubezpieczeniu dziecka?

- Szeroki zakres ochrony, a nie wysokość składki,

- Aby ochroną były objęte wypadki:

*zarówno w szkole, jak i poza szkołą,

*na różnego rodzaju zajęciach pozaszkolnych,

*podczas uprawiania sportu rekreacyjnie i wyczonowo.

- Aby główna suma ubezpieczenia i limity świadczenia oferowane w umowie:

* dotyczyły każdego wypadku w okresie ubezpieczenia (a nie były ustalone na cały okres na wszystkie zdarzenia),

* były niezależne od siebie, tzn. aby inne świadczenia nie pomniejszały głównej sumy ubezpieczenia.

 

Gdzie i w jakich sytuacjach ubezpieczenie PZU chroni Twoje dziecko?

Ubezpieczenie NNW w PZU chroni Twoje dziecko zawsze i w każdej sytuacji:

- w Polsce i za granicą,

- 24 godziny na dobę,

- na terenie szkoły,

- w drodze na zajęcia,

- w czasie zajęć pozalekcyjnych,

- w czasie uprawiania sportu (wyczynowo, rekreacyjnie),

- na wycieczkach szkolnych,

- w życiu prywatnym,

- w soboty, niedziele i święta, w ferie i w wakacje.

 

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem w PZU SA?

Ochroną objęte są następstwa:

- każdego nieszczęśliwego wypadku,

- zawału serca,

- krwotoku śródczaszkowego,

- obrazeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie.

 

Co zrobić w razie nieszczęśliwego wypadku?

Zgłoś szkokę:

1. Na PZU.PL

kliknij link: ZGŁOŚ SZKODĘ LUB ROSZCZENIE i wypełnij formularz. Dołącz zdjęcia i dokumenty.

2. Przez telefon:

Zadzwoń pod 801 102 102 lub +48 22 566 55 55 (dostępny z dowolnego miejsca na świecie przez 7 dniw  tygodniu)

3. W oddziale PZU

 

Dokumentami, o które najczęściej prosimy przy składaniu szkód, są:

1. Dokumentacja medyczna z procesu leczenie, np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego itp.

2. Dokument stwierdzający tożsamość, np. legitymacja szkolna, prawo jazdy.

3. Rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe, jeżeli ubezpieczenie obejmowało koszty leczenia.

4. Informacja o numerze konta bankowego.

5. Notatki z policji/prokuratury/sądu jeśli w związku ze zdarzeniem organy te były włączone w sprawę.

6. Akt zgonu w przypadku zdarzeń związanych ze śmiercią ubezpieczonego / opiekuna prawnego.

7. Numer polisy (do odbioru w sekretariacie lub telefonicznie).

 
© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641