SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” Fundacji Państwo Obywatelskie działającej w partnerstwie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Program „Bezpieczna szkoła” ma na celu budowanie szkoły wymagającej i wspierającej uczniów. W programie zostały wzmocnione: umiejętności wychowawcze nauczycieli i rodziców oraz kształtowane były umiejętności społeczne i emocjonalne uczniów.
Program wzmocnił również funkcję wychowawczą szkoły, sprzyjał budowaniu pozytywnego klimatu społecznego oraz dobrych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole.

Priorytety „Bezpiecznej Szkoły”
- zachęcanie uczniów do wspólnego budowania bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
- rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
- poszerzenie repertuaru środków oddziaływania na uczniów,
- uzmysłowienie rodzicom ich roli w tworzeniu atmosfery szkolnej.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” to projekt realizowany w ramach „Bezpieczna+”- rządowego programu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nasza szkoła przystąpiła do jego realizacji.
Cel projektu:
Projekt skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez tworzenie w nich przyjaznego środowiska pracy i nauki. Działania mają na celu prewencję przeciwko wystąpieniu zagrożenia, jakim jest szeroko pojęty akt terroryzmu, poprzez stworzenie właściwych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w postaci wtargnięcia osób niebezpiecznych z zewnątrz (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów).
Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Przegląd stanu bezpieczeństwa w szkołach,
2. Wydanie rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia,
3. Szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

źródło:bialogard.policja.gov.pl

 

 "Boisko mój drugi dom" - program zajęć z piłki nożnej.

Szkoła realizuje program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 5-6 z piłki nożnej w ramach środków pozyskanych na ten cel w drodze konkursu na organizację zajęć dodatkowych. Program "Boisko mój drugi dom" ma przybliżyć uczniom szkolne obiekty sportowe aby stworzyć miejsce do rozwoju pasji i talentu. Zajęcia są realizowane dla chłopców i dziewcząt chcących podnosić swoje umiejętności gry w piłkę nożną. Treningi odbywaja się na szkolnym boisku, sali gimnastycznej czy boisku naturalnym. 

 

 

więcej zdjęć...

 

MEDIACJE W SP 45 W POZNANIU

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole odbył się cykl warsztatów związanych z mediacjami. Od 7 listopada do 5 grudnia klasy piąte, szóste, siódme i ósme uczestniczyły w zajęciach mediacyjnych prowadzonych przez panią Paulinę Gumulę i pana Piotra Urbaniaka z Terenowego Komitetu Praw Dziecka.

Mediacje rówieśnicze to jedna z form mediacji, polubownego rozstrzygania sporów. Przeszkoleni uczniowie próbowali swoich sił w pomaganiu swoim rówieśnikom w rozwiązywaniu codziennych  konfliktów.

Mediacje rówieśnicze:

pomagają na bieżąco uczniom rozwiązać konflikty w środowisku rówieśniczym

mają ogromną funkcję dydaktyczną – uczą, że w sytuacji konfliktu należy po pierwsze spróbować samodzielnie poradzić sobie z pojawiającą się trudnością, a w toku mediacji uczą, jak to zrobić (z czasem uczniowie radzą sobie coraz lepiej z konfliktami).

 

 Nauczyciele również brali udział w warsztatach z mediacji. Umiejętności z tego zakresu stanowią wsparcie w sytuacjach konfliktowych między uczniami. 

 

więcej zdjęć...

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641