SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU
26 października
2020

Organizacja nauki w SP45 w Poznaniu w trakcie trwania pandemii

Wariant C – kształcenie na odległość (zdalne).

1Forma pracy:

a) Nauczyciel prowadzi lekcje z uczniami przy użyciu platformy edukacyjnej G-suite, przy pomocy której nie tylko komunikuje się z nimi, ale także przeprowadza testy/kartkówki/ odpytuje oraz zadaje zadania do wykonania z uwzględnieniem informacji: - o sposobie ocenienia (na plusy/ ocenę), - formie oraz ostatecznym terminie odesłania zadania. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w WZO.

b) Plan lekcji funkcjonujący w wariancie A może ulec zmianie ze względu na konieczność uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów, równomierne ich obciążenie i zróżnicowanie zajęć (kształcenie z użyciem komputera i bez niego) przy zachowaniu tygodniowego przydziału godzin z danego przedmiotu.

c) Lekcja online trwa maksymalnie 30 minut.

d) O sposobie i formie przeprowadzonej lekcji, decyduje nauczyciel

 2Zadania nauczyciela:

a) Nauczyciel jest zobowiązany do analizy treści podstawy programowej z danego przedmiotu i w miarę możliwości wybierania tych treści, które można realizować w czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły, biorąc pod uwagę: - dostępne sposoby kształcenia, IPET-y, -indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.

 b) Do zadań nauczyciela należy również: - dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku elektronicznym: -wpisywania tematów lekcji, - sprawdzania obecności, - zapowiadania testów i sprawdzianów z wcześniejszym wpisem w e-dzienniku -podawania ocen uczniów w wyznaczonych terminach, - zapisywanie informacji o braku wykonywania zadań.

c) Nauczyciel monitoruje: - obecności uczniów, - postępy w nauce, - systematyczną pracę Ewentualne problemy zgłasza wychowawcy, pedagogowi/ psychologowi szkolnemu i dyrekcji szkoły. Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, informując ich na bieżąco o postępach edukacyjnych dziecka, także o braku aktywności dziecka. W tym celu wykorzystuje e-dziennik Librus, platformę G-Suite lub komunikuje się w inny sposób, np. telefon (w wyjątkowych przypadkach).

3) Zadania ucznia:

a) Uczeń na bieżąco śledzi wpisy na platformie i w e-dzienniku w celu poznania planu pracy na poszczególnych lekcjach,

b) Uczeń systematycznie uczestniczy w różnych formach nauczania na odległość. Nieobecność na zaplanowanych zajęciach online lub nieodebranie wiadomości w danym dniu z wyznaczonymi zadaniami skutkuje wpisem „nieobecny-nb”. Usprawiedliwiona wcześniej nieobecność jest odnotowywana jako nieobecność usprawiedliwiona „NU”. Brak możliwości pracy zdalnej (online) oznaczamy wpisem zwolniona/ zwolniony- „z”.

 c) Uczeń jest zobowiązany do wykonywania zadań wyznaczanych przez nauczycieli we wskazanym terminie oraz do przystępowania do testów i sprawdzianów.

d) Uczeń, który nie ma dostępu do komputera lub Internetu ustala z danym nauczycielem zasady komunikacji, metody pracy oraz sposób przekazywania zadań.

4Zadania rodzica:

a) Systematyczne sprawdzanie informacji w e-dzienniku oraz na platformie G-Suite.

b) Rodzic powinien poinformować nauczyciela/ wychowawcę lub dyrekcję szkoły o niemożliwości czynnego uczestniczenia w zajęciach zdalnych (braki sprzętu, kłopoty z Internetem itp.)

c) Rodzic, który ma świadomość, że w danym dniu dziecko będzie miało kłopot z wykonaniem/przesłaniem zadanego materiału lub połączeniem online, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie szkołę poprzez przesłanie wiadomości np. nauczycielowi i/lub wychowawcy w dzienniku elektronicznym lub na pocztę szkoły albo podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem sekretariatu (adres i nr telefonu dostępne na szkolnej www).

d) W miarę możliwości rodzic kontroluje, wspiera samodzielną pracę ucznia.

e) Rodzic pozostaje w stałym kontakcie ze szkołą, uczestniczy w wyznaczonych formach spotkań z wychowawcą i zgłasza ewentualne problemy, wątpliwości oraz usprawiedliwia nieobecność ucznia w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641