SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

    Młodzi Poznańczycy to zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach programu „Poznań dla lepszego poznania”. Mają na celu stworzenie warunków do rozwijania swoich pasji uczniom, którzy wykazują duże zainteresowanie problematyką swojego środowiska, jego historią, obyczajami i tradycjami. Program koła to również odpowiedź na potrzeby ucznia naszej szkoły, który chce rozwijać swoje humanistyczne zdolności. Dzieci kształcą i poszerzają umiejętności z zakresu języka polskiego i historii, opierając się na działaniach praktycznych.

    
    Koło „Młodzi Poznańczycy” przygotowuje uczniów do samodzielności i podejmowania decyzji oraz brania za nie odpowiedzialności. Preferowane jest stosowanie metod aktywizujących, które stwarzają warunki do zaangażowania i aktywnego udziału uczniów w zajęciach, pozwalają samodzielnie docierać do źródeł informacji, prezentować wyniki badań. Planuje się organizowanie pieszych wycieczek po Poznaniu z kartami pracy, poznanie zabytków, wizytę w teatrach, muzeach, pracę w bibliotece, w pracowni komputerowej, spotkania z wybitnymi Wielkopolanami, poznaniakami, doskonalenie form pisemnej wypowiedzi.

  Cele ogólne:
• praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego i historii,
• pogłębienie i rozszerzenie wiedzy o najbliższym otoczeniu i regionie zamieszkania,
• rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny, miejscowości,
• rozwijanie wiedzy o historii swojej miejscowości w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny,
• stworzenie warunków do rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
• rozwijanie twórczej aktywności uczniów,
• uwrażliwianie na poprawność językową,
• przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu codziennym szkoły,
• wspieranie uczniów w ich pasjach i zainteresowaniach,
• kształtowanie postaw tolerancji w różnych aspektach życia,
• otworzenie na wartość kultury europejskiej.


Joanna Niebudek

 

                                                                   W Muzeum Archeologicznym


W czasie naszych bliższych i dalszych wycieczek poznajemy najpiękniejsze i najciekawsze miejsca Poznania. Jesteśmy uważnymi obserwatorami i zdyscyplinowanymi turystami.

Zwiedzanie poznańskiego Stadionu Miejskiego

Spotkanie z ciekawymi ludźmi

Przed Instytutem Zachodnim

Na placu Kolegiackim

Z rewizytą w Muzeum Bambrów Poznańskich

Wzgórze św. Wojciecha

Warto zwiedzić nowe muzeum w Poznaniu!

Poznańczycy w Muzeum Etnograficznym

Na lekcji muzealnej


Poznańczycy w Muzem Historii Miasta Poznania
 
Niezwykłe zawody

Odwiedziliśmy Bramę Poznania ICHOT.

 

 

 

 

 

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641