SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań" W POZNANIU

ZE SZKOLNYCH KRONIK


   Historia szkoły zaczęła się w roku szkolnym 1935/36. Przyczyną powstania drugiej placówki w dzielnicy Główna był szybki wzrost liczby dzieci spowodowany rozbudową dzielnicy robotniczej. Przy ulicy Harcerskiej  powstała nowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 45 w Poznaniu.

    Dzieci rekrutowały się prawie wyłącznie z warstwy robotniczej, nadając szkole wyraźny rys społeczny. W czasie wojny na terenie szkolnym władze okupacyjne zorganizowały obóz mieszkalny dla robotnic niemieckich, zatrudnionych w zakładach wojskowych. Wszystkie pomoce naukowe, książki i przybory zostały zniszczone, a sprzęty wywiezione do szkół niemieckich w Śródmieściu. Walka z najeźdźcą i oswobodzenie miasta nie oszczędziły dzielnicy ani szkoły. Główna była oswobodzona dość późno, jako jedna z ostatnich dzielnic Poznania. Miały tu miejsce długotrwałe i szczególnie zażarte walki. Wojska hitlerowskie broniły zaciekle swych ostatnich pozycji. Większość zakładów przemysłowych i wiele domów mieszkalnych legła w gruzach. Oba budynki szkolne zostały mocno uszkodzone.
   
    Pierwsze spotkanie po wojnie miało miejsce 28 kwietnia 1945 roku. Wszyscy mieszkańcy zebrali się, przygotowano spisy uczniów i podział na dwie szkoły. Praca rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach, brakowało pomocy, podręczników, zeszytów, atramentu. Dzieci, które powinny kończyć szkołę, nie potrafiły pisać ani czytać i zasiadały w ławkach obok siedmiolatków. Niewielka była liczba dzieci, których rodzice mimo trudności wojny uczyli w domu czytania i pisania, niewielu systematycznie uczęszczało na tajne komplety. Najwyższą klasą, jaką udało się w szkole zorganizować, była klasa czwarta. Rok 1945 był dla szkoły rokiem trudnym, trwała odbudowa.
   
     Następne lata to ciągłe problemy lokalowe, częste zmiany nauczycieli, praca z dziećmi trybem normalnym i przyspieszonym w związku z zaległościami spowodowanymi okupacją. Mimo trudności placówka organizowała zbiórki darów dla biednych dzieci i kolonie letnie. Patronat opiekuńczy nad szkołą przejęły Zakłady Metalurgiczne „Pomet”. W roku 1958 w Polsce z okazji zobowiązań dla uczczenia III Zjazdu PZPR powstała społeczna akcja budowy szkół tysiąclecia „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Nauczyciele szkoły jako pierwsi w Poznaniu zobowiązali się przez cały rok zbierać fundusze na budowę szkół. W ślad za nauczycielami do akcji włączyli się pracownicy Zakładów „Pomet”. Następnie inne zakłady z terenu dzielnicy przystąpiły do akcji. Budowa szkoły trwała dwa lata. W sierpniu 1963 roku odbył się odbiór techniczny i zaczęły się przygotowania do uroczystości otwarcia. Inauguracja nastąpiła 3 września 1963 roku, jednocześnie nadano szkole imię Ludwika Waryńskiego i dokonano aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu od roku 1962 do roku 2000 zajmowała dwa budynki. W mniejszym uczyły się dzieci z klas I-III, a w głównym klasy IV-VIII. Od września 2000 roku w związku z reformą oświatową mniejszy budynek został przekazany nowopowstałemu gimnazjum, a główny budynek pozostał siedzibą szkoły podstawowej z klasami I-VI.
    
    Szkoła położona jest w centrum Osiedla Główna, tuż przy stadionie Towarzystwa Sportowego „Polonia”. Uczy się w niej około 300 dzieci. Od kilku lat uczniowie rozwijają swoje talenty w klasach sportowych o profilu piłka nożna. Funkcję dyrektora placówki od 2004 roku pełni pani Małgorzata Borowiak – uczennica tej szkoły i długoletni pracownik.

     We wrześniu 2007 roku podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2007/2008 nadano szkole imię Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań”.

 

 
Fot. Artykuł z Gazety Poznańskiej
    Tak powstał pierwszy w Poznaniu Dzielnicowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół, ...- bardzo dużo nam będzie potrzeba, bo Komitet zaś postanowił nie tylko zabranie funduszy na budowę szkoły przy ul. Głównej, ale postanowił również objąć opieką wszystkie pozostałe budujące się szkoły na Nowym Mieście” ( Gazeta Poznańska 24.02.1959).

  


Fot.  Akt erekcyjny

   Dzięki tym obietnicom społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 45 zaczęła żyć nadzieją na nową szkołę, na naukę w lepszych warunkach. Starania
o wybudowanie nowej szkoły zostały częściowo uwieńczone 16 września 1961 roku. W dniu tym odbyła się Uroczystość Wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej szkoły „Pomnik Tysiąclecia”.

 

                   Fot.  Zdjęcie nowo wybudowanej szkoły od ulicy Harcerskiej- wejście główne.

          Fot.  Zdjęcie nowo wybudowanej szkoły  - widok elewacji wschodniej.

                    

Fot. Obecny wygląd szkoły – wejście główne od ulicy Harcerskiej.

 

© 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W POZNANIU im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
61 87 80 641